Kesyonè konsènan Kamera NYPD ki Enstale sou Kò Ofisye Lapolis

Choose a language:| English | Español | Italiano | Ayisyen Kreyòl | 한국어 | 中文 (繁體) | عربي | Ρусский

NYPD Policing Project Logos

Kesyonè konsènan Kamera NYPD ki Enstale sou Kò Ofisye Lapolis

Depatman Lapolis Vil New York (New York City Police Department, NYPD) planifye pou afekte apeprè 1,000 kamera ki enstale sou kò pou ofisye yo nan sèten komisarya toupatou nan vil la. Sa se yon pati
nan yon pwogram pilòt sou yon ane pou detèmine si kamera ki enstale sou kò kapab ede ankouraje kominikasyon legal epi avèk respè ant lapolis ak sitwayen yo, epitou si sa kapab amelyore sekirite
ofisye yo ak piblik la.

NYPD vle jwenn kòmantè ou nan règleman li nou pwopoze a

Pou kapab asire pwogram kamera NYPD ki enstale sou kò ofisye lapolis reponn enterè ak enkyetid kominote l ap sèvi a, NYPD mande Pwojè Patwouy Lapolis nan Lekòl-de-Dwa Inivèsite New York (Policing Project at New York University School of Law) pou rasanble kòmantè piblik la sou fason
ofisye lapolis yo ta dwe itilize kamera yo.

Aprann Règleman NYPD ki pwopoze a

Bay kòmantè ou

Gen de (2) fason ou kapab bay pwendvi ou yo. Ou kapab swa reponn yon ti kesyonè ki nan pwen prensipal règleman NYPD ki pwopoze a, oswa ou kapab chaje yon ansanm konplè kòmantè ou yo
(oswa toulède).

Peryòd pou bay kòmantè yo ap fini 7 out.

Pwojè Patwouy Lapolis ap prepare yon rapò pou NYPD k ap rezime tout kòmantè nou resevwa yo. Answit, NYPD ap prepare yon repons piblik, pou eksplike kijan depatman an te ajiste règleman li
epi pou kisa.