Règleman ki Pwopoze pou Kamera ki Enstale sou Kò Ofisye NYPD: Fèy Enfòmasyon

Choose a language:| English | Español | Italiano | Ayisyen Kreyòl | 한국어 | 中文 (繁體) | عربي | Ρусский

NYPD Policing Project Logos

Règleman ki Pwopoze pou Kamera ki Enstale sou Kò Ofisye NYPD: Fèy Enfòmasyon

Depatman Lapolis Vil New York (New York City Police Department, NYPD) planifye pou afekte apeprè 1,000 kamera ki enstale sou kò pou ofisye yo nan sèten komisarya toupatou nan vil la. Sa se yon pati nan yon pwogram pilòt sou yon ane pou detèmine si kamera ki enstale sou kò kapab ede ankouraje kominikasyon legal epi avèk respè ant lapolis ak sitwayen yo, epitou si sa kapab amelyore sekirite ofisye yo ak piblik la.

Fèy enfòmasyon sa a rezime règleman NYPD nou pwopoze pou kamera ki enstale sou kò. Li pale sou:

 • aktivasyon
 • avi
 • dezaktivasyon
 • konsèvasyon
 • aksè piblik la.

Tout règleman ki pwopoze a disponib sou sitwèb www.nypdbwc.org.

Aktivasyon: Kilè Ofisye yo Gen Obligasyon pou Anrejistre?

Anba règleman NYPD ki pwopoze, ofisye yo dwe anrejistre:

 • Nenpòt itilizasyon lafòs.
 • Tout arestasyon, sitasyon, fouy yo fè moun ak nan pwopriyete, ak nenpòt arè oswa fouy.
 • Lè y ap bay repons pou yon krim k ap fèt.
 • Lè y ap fè patwouy andedan yon bilding Administrasyon Lojman New York (New York Housing Authority, NYCHA), oswa nan yon bilding ki enskri nan Pwogram Afidavit pou Vyolasyon Pwopriyete (Trespass Affidavit Program, TAP).
 • Lè y ap mennen yon prizonye oswa nenpòt moun ki nan gadavi lapolis nan yon estasyon lapolis, nan lopital oswa nan gadavi.
 • Lè y ap kominike avèk yon moun ki ka gen yon twoub emosyonèl.

Ofisye yo ka anrejistre tou nenpòt lè yo panse li ta bon pou yo fè sa.

Ofisye yo pa ka anrejistre nan sitiyasyon ki endike anba la yo:

 • Afè ki konsène lapolis sèlman, pa egzanp, reyinyon ekip, fòmasyon, ak aktivite administratif.
 • Rankont sansib lapolis-sitwayen, pa egzanp, lè y ap pale avèk yon enfòmatè konfidansyèl, lè y ap fè entèvyou avèk yon moun ki viktim nan yon krim sèks, oswa lè y ap fè yon fouy nan kò moun.
 • Andedan tribinal oswa sant medikal yo.
 • Nan pwotestasyon oswa manifestasyon piblik.

Avi: Èske Ofisye yo Ap Fè Sitwayen yo Konnen yon Kamera ap Anrejistre?

Kèlkeswa lè li san danje ak pratik pou fè sa, nou ankouraje ofisye yo (men yo pa gen obligasyon) pou yo fè manm piblik la konnen lè y ap anrejistre. Men, ofisye yo pa bezwen pèmisyon yon moun pou yo kòmanse oswa kontinye anrejistre.

Dezaktivasyon: Kilè Ofisye yo Kapab Etenn Kamera a?

Lè yon ofisye limen kamera a, ofisye a dwe kontinye anrejistre jouk lè ensidan an fini.

Si yon manm piblik la mande ofisye a pou etenn kamera a, ofisye a gen pèmisyon pou fè sa. Men, si ofisye a pa panse li bon oswa rekòmande pou sispann anrejistreman an, ofisye a pa gen pou dakò avèk yon demann konsa epi li kapab kontinye anrejistreman an.

Konsèvasyon: Konbyen Tan NYPD Ap Konsève Anrejistreman yo?

NYPD ap konsève tout anrejistreman videyo yo pou yon minimòm 6 mwa. Y ap konsève sèten videyo pou plis tan:

 • Itilizasyon lafòs: 3 zan
 • Nenpòt rankont kontradiktwa lapolis-sitwayen: 18 mwa
 • Videyo ki gen pou wè ak yon plent yo fè ba CCRB: jouk lè ka a fini
 • Arestasyon: Jouk lè ka a fini
 • Videyo ki gen pou wè ak ka kriminèl oswa sivil k ap kontinye: jouk lè ka a fini
 • Prèv yon krim (san arestasyon pa fèt): 5 kan
 • Prèv yon deli (san arestasyon pa fèt): 3 zan
 • Nenpòt lòt rankont (pa egzanp, entèvyou avèk temwen): 6 mwa

Aksè: Kimoun k ap Gen pou Wè Videyo yo?

Ofisye yo:

 • Ofisye yo ap gen pèmisyon pou wè anrejistreman yo fè avèk kamera ki enstale sou kò yo.
 • Si yon kamera ki enstale sou kò kapte yon itilizasyon lafòs enpòtan, ofisye ki konsène a ap gen pèmisyon pou gade videyo a anvan li fè yon deklarasyon sou sèman, men sèlman avèk apwobasyon sipèvizè a.
 • Nòt: Ofisye Lapolis yo p ap kapab korije oswa efase sekans yo nan kamera ki enstale sou kò yo.

Manm Piblik la:

 • Lwa sou Libète Enfòmasyon: Manm piblik la ap kapab mande videyo yo nan NYPD dapre Lwa sou Libète Enfòmasyon. NYPD ap bay videyo yo nan limit lalwa bay pèmisyon.
 • Anjeneral, manm piblik la ap gen pèmisyon pou wè anrejistreman videyo yon ensidan anvan yo fè yon plent fòmèl kont yon ofisye.
 • Men, si videyo a kapte prèv ki gen pou wè yon ka kriminèl, NYPD ap remèt videyo a nan biwo pwokirè a. Pwokirè yo ap bay videyo a pou akize a dapre lwa sou dekouvèt kriminèl.
 • Si yon kamera anrejistre yon ensidan ki medyatize—tankou yon ofisye ki konsène nan yon fiziyad—NYPD ap travay avèk Pwokirè Jeneral la oswa Pwokirè Distri a pou deside si li posib pou mete videyo a adispozisyon piblik la san sa pa deranje ankèt la oswa san sa pa vyole dwa yon moun pou yon pwosè san paspouki.